НААУ

Система органів адвокатського самоврядування в Україні

Правовою основою діяльності адвокатури є Конституція України, яка статтею 59 визначає, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

 

Прийнятий 5 липня 2012 року Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні. Законом визначено, що адвокатура України є недержавним самоврядним інститутом, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання своєї організації та діяльності. Саме з метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування.

 

Система адвокатського самоврядування складається та здійснюється через діяльність таких організаційних форм, як:

 

З’їзд адвокатів України;

Статтею 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що вищим органом адвокатського самоврядування України є з’їзд адвокатів України, який скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу на три роки або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених до Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.

 

З’їзд адвокатів України:

 

- обирає голову і заступників голови Ради адвокатів України, голову і заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голову і членів вищої ревізійної комісії адвокатури та достроково відкликає їх з посад;

 

- затверджує статут Національної асоціації адвокатів України та вносить до нього зміни;

 

- затверджує правила адвокатської етики;

 

- затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури;

 

- розглядає та затверджує звіти Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновки Вищої ревізійної комісії адвокатури;

 

- призначає трьох членів Вищої ради юстиції;

 

- затверджує кошторис Ради адвокатів України, кошторис Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затверджує звіт про їх виконання;

 

- здійснює інші повноваження відповідно до Закону України«Про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Рада адвокатів України;

Відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України, повноваження і порядок роботи якої визначаються Законом та затверджується з’їздом адвокатів України.

 

Рада адвокатів України:

 

- складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з’їзду адвокатів України;

 

- визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з’їзду адвокатів України;

 

- забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України;

 

- здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього;

 

- затверджує регламент конференції адвокатів регіону, положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

 

- встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання);

 

- визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

 

- сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність;

 

- сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

 

- приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з’їзду адвокатів України;

 

- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів;

 

- визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;

 

- забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;

 

- виконує інші функції відповідно до Закону та рішень з’їзду адвокатів України.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури;

Відповідно до статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:

 

- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

 

- узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

 

- виконує інші функції відповідно до Закону.

Вища ревізійна комісія адвокатури;

В статті 53 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів утворюється і діє Вища ревізійна комісія адвокатури.

 

Вища ревізійна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з’їзду адвокатів України.

 

За результатами перевірок Вища ревізійна комісія адвокатури складає висновки, які подає на розгляд та затвердження з’їзду адвокатів України. Вища ревізійна комісія адвокатури може подавати результати перевірок Раді адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

 

Голова та члени Вищої ревізійної комісії адвокатури обираються з’їздом адвокатів України, кількість  яких визначається з’їздом адвокатів України. 

Конференція адвокатів регіону;

Відповідно до статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України.

 

Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються Радою адвокатів України.

 

Конференція адвокатів регіону скликається радою адвокатів регіону не рідше одного разу на рік. Конференцію може бути скликано також за пропозицією не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться у відповідному регіоні, або Ради адвокатів України.

 

До повноважень конференції адвокатів регіону належать:

 

- обрання голови та членів ради адвокатів регіону, дострокове відкликання їх із посад;

 

- обрання делегатів на з'їзд адвокатів України;

 

- обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх із посад;

 

- визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх із посад;

 

- обрання голови та членів ревізійної комісії адвокатів регіону, дострокове відкликання їх із посад;

 

- затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

 

- розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України;

 

- прийняття інших рішень відповідно до Закону.

Рада адвокатів регіону;

Стаття 48 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, що  період між конференціями адвокатів регіону функції адвокатського самоврядування у регіоні виконує рада адвокатів регіону.

 

Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.

 

Повноваження Ради адвокатів регіону:

 

- представляє адвокатів регіону;

 

- складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференції адвокатів регіону;

 

- забезпечує виконання рішень конференції адвокатів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;

 

- здійснює інформаційно-методичне забезпечення адвокатів регіону, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

 

- приймає присягу адвоката України;

 

- визначає представників адвокатури до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

 

- сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;

 

- розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;

 

- забезпечує в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України;

 

- утворює комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

 

- виконує інші функції відповідно до Закону, рішень конференції адвокатів регіону, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.

 

Рада адвокатів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради адвокатів регіону визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатів регіону.

 

Установчим документом ради адвокатів регіону є положення про раду адвокатів регіону, яке затверджується Радою адвокатів України.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія;

Згідно статті 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна та підзвітна конференції адвокатів регіону.

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє у складі кваліфікаційної та дисциплінарної палат. Кваліфікаційна палата утворюється у складі не більше дев'яти членів, дисциплінарна - не більше одинадцяти членів палати.

 

До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належать:

 

- організація та проведення кваліфікаційних іспитів;

 

- прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту;

 

- прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

 

- здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;

 

- вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.

 

Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів її палат. Рішення палати приймається шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів, крім випадків, передбачених цим Законом.

 

Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів із дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

 

Установчим документом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів України.

Ревізійна комісія регіону

Стаття 51 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначила, що для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури утворюється і діє ревізійна комісія адвокатів регіону.

 

Ревізійна комісія адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону.

 

За результатами перевірок ревізійна комісія адвокатів регіону складає висновки, які подає на розгляд та затвердження конференції адвокатів регіону. Ревізійна комісія адвокатів регіону може подавати результати перевірок Раді адвокатів України та з'їзду адвокатів України.

 

Органи адвокатського самоврядування об’єднує Національна асоціація адвокатів України, яка діє через організаційні форми адвокатського самоврядування вказані вище.

 

Національна асоціація адвокатів України

Адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов’язковості для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката. Засади адвокатського самоврядування втілює у життя Національна асоціація адвокатів України, яка є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності для сприяння розвитку та зміцнення інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, захисту прав і законних інтересів членів організації.

 

Найголовнішими напрямками діяльності Національної асоціації адвокатів України є:

 

- представлення адвокатури України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, делегує представників до органів державної влади;

 

- захист професійних прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської діяльності;

 

- забезпечення доступу та відкритості інформації стосовно адвокатів України.

 

Статут Національної асоціації адвокатів України затверджується з’їздом адвокатів України та є її установчим документом.

 

Виджет спільних актів: Статут Націоналної асоціації адвокатів України затверджений 09 червня 2017 року

Установчі документи

Статут Націоналної асоціації адвокатів України затверджений 09 червня 2017 року

Виджет спільних актів: Cтаття про НААУ на Вікіпедії

Посилання

Cтаття про НААУ на Вікіпедії

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл